Vaishnavi Kamath

Vaishnavi Kamath got 97.20 percentage in the SSLC Exam in the year 2018-19