Abhishta V

Abhishta V got 98.72 percentage in the SSLC Exam in the year 2018-19