Akshatha G V

Akshatha G V got 96.96 percentage in the SSLC Exam in the year 2018-19