Harshitha Sudhakar

Harshitha Sudhakar got 93.20 percentage in the SSLC Exam in the year 2018-19